Chráňte svoj majetok

26. marca 2024 Autor článku: Mário Polák

Chráňte svoj majetok

Komerčné objekty často obsahujú cenný majetok, ako sú zásoby, vybavenie a technológie. Ochrana týchto aktív je kľúčová pre udržanie finančnej stability a kontinuity podnikania. Zároveň sú miestom, kde pracujú zamestnanci a kde sa stretávajú zákazníci. Ich bezpečnosť je prioritou, a preto je dôležité mať opatrenia na ich ochranu. Celkovo je ochrana komerčných objektov kľúčová pre udržanie bezpečnosti, stability a úspešného fungovania podnikania.

 V súčasnosti sa často hovorí najmä o kybernetických či environmentálnych rizikách a menej sa spomínajú tzv. fyzické riziká. Tie sú však stále aktuálne. Ide najmä o neoprávnený prístup, krádeže majetku alebo poškodenie objektov, ktoré môžu spôsobiť finančné straty a narušiť prevádzku.

Rizikom je aj požiar a poškodenie prirodzenými živlami a bohužiaľ aj násilné útoky, pri ktorých je bezprostredne ohrozená bezpečnosť zamestnancov či zákazníkov.

Je dôležité, aby komerčné objekty mali efektívne opatrenia na minimalizáciu týchto rizík a zabezpečili bezpečnosť svojich zamestnancov, majetku a prevádzky.

Ochrana komerčného objektu je kľúčová pre bezpečnosť a udržanie kontinuity prevádzky. V prvom rade je potrebné pamätať na to, že bezpečnosť je dynamický proces. Preto je potrebné pravidelne aktualizovať bezpečnostné opatrenia a sledovať nové hrozby.

Fyzickú bezpečnosť je možné chrániť kontrolou prístupu do samotnej prevádzky, buď fyzickou prítomnosťou zamestnanca bezpečnostnej služby alebo inštalovaním systémov na kontrolu prístupu. Na strategických miestach je nevyhnutné umiestniť kamery, ktoré monitorujú vonkajšie a vnútorné priestory. S tým súvisí aj dostatočné osvetlenie objektu, najmä v noci.

Naša bezpečnostná služba EX3, s.r.o. ponúka fyzickú ochranu priemyselných objektov, inštitúcií, stavieb so zameraním na komplexnú ochranu objektov s dôrazom na prevenciu a detekciu bezpečnostných hrozieb. Službu poskytujeme nepretržite 24 hodín alebo podľa potreby počas pracovnej doby alebo mimo pracovnej doby počas dní pracovného pokoja. Služba vykonávajú pracovníci ktorí sú bezúhonný a spoľahlivý.

Ďalej poskytujeme nepretržité monitorovanie objektov tam kde nie je potrebná nepretržitá prítomnosť strážnej služby formou preverovania signálu o narušení chránených objektov zásahovou jednotkou, ktorá fyzicky objekt preverí a podľa zistených skutočností vykoná opatrenia na zamedzenie vzniku škody na majetku alebo zdraví občanov.

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.