Cookies

Ochrana osobných údajov

Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana Vašich osobných údajov pre nás dôležitá. Preto sme prijali vhodné technické a organizačné opatreniami zaisťujúce bezpečnosť spracúvania osobných údajov, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania. Prijaté opatrenia pravidelne kontrolujeme a prispôsobujeme podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Spracúvaním Vašich osobných údajov sme poverili konkrétnych zamestnancov a definovali im pokyny k tomuto spracúvaniu v súlade s prijatou bezpečnostnou politikou.
Prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne osoby, ktoré sme poverili na spracúvanie osobných údajov a tieto poverené osoby ich spracúvajú na základe definovaných pokynov a v súlade s prijatou bezpečnostnou politikou.

  Osobné údaje spracúvame v zmysle týchto podmienok a zásad spracúvania osobných údajov.

  Podmienky spracúvania osobných údajov obsahujú informácie ako získavame a spracúvame Vaše osobné údaje, ako aj naše kontaktné údaje, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade otázok alebo žiadosti o uplatnenie Vašich práv.
Späť na hlavnú stránku