Zobraziť všetky

novinky

T-Roc

T-Roc

14. 12. 2017 - 11:45

Nová Škoda Karoq

Nová Škoda Karoq

14. 12. 2017 - 12:28

PNEUGARANCIA

PNEUGARANCIA

Kúpou zimných kompletov zo sortimentu ŠOP získava zákazník automaticky ŠKODA Pneugaranciu.

11. 6. 2015 - 10:51

SEKOVA KNIZKA

Vá?ený majite? vozidla ŠKODA,

s rados?ou oznamujeme, ?e aj v tomto roku Vám prinášame benefit, prostredníctvom ktorého mô?ete vyu?íva?
slu?by autorizovaného servisu ŠKODA s atraktívnym cenovým zvýhodnením. Šeková kni?ka plná zliav Vám
zabezpe?í lacnejšie servisovanie Vášho vozidla prostredníctvom výhodných cien ŠKODA Originálnych dielcov.
V?aka šeku získate výhodnejšie aj sortiment ŠKODA Originálneho príslušenstva, ktoré Vám zabezpe?í osobitý
štýl, praktickos? a výrazne pod?iarkne imid? Vášho vozidla.

ŠKODA Originálne dielce sú zhodné s tými, ktoré boli pou?ité pri výrobe Vášho vozidla. Všetky prešli náro?nými
testami a inováciami, aby sme Vám zabezpe?ili prvotriednu kvalitu a bezpe?nos?.

Ako uplatni? z?avy?

Šeky zo šekovej kni?ky mô?u uplatni? zákazníci
sp??ajúci tieto podmienky:
– Z?avu mô?e uplatni? iba majite? vozidla.
– Projekt prebieha u participujúcich autorizovaných servisov ŠKODA na území SR.
– Šek treba uplatni? pri odovzdaní vozidla do servisu.
– Z jednej šekovej kni?ky mo?no pou?i? viac šekov naraz.
– Zákazník poskytne súhlas na pou?itie osobných údajov na marketingové ú?ely.
– Zákazník vlastní vozidlo ŠKODA prvý raz zaevidované do 31. 12. 2014 (pod?a osved?enia o evidencii vozidla, technického preukazu).
– Šeková kni?ka sa nevz?ahuje na Economy dielce.
– Na poskytnutie z?avy nie je právny nárok.
– Z?avy nemo?no kombinova? s inými poskytovanými z?avami.
– Platnos? šekovej kni?ky: 1. 1. – 31. 12. 2018.