Zobraziť všetky

novinky

T-Roc

T-Roc

14. 12. 2017 - 11:45

Nová Škoda Karoq

Nová Škoda Karoq

14. 12. 2017 - 12:28

PNEUGARANCIA

PNEUGARANCIA

Kúpou zimných kompletov zo sortimentu ŠOP získava zákazník automaticky ŠKODA Pneugaranciu.

11. 6. 2015 - 10:51

OSTATNE

ADRESA SÍDLA SPOLOCNOSTI:  
HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica
ICO: 36239542
IC DPH: SK2020188280
Zapísaná v: Okresný súd Trnava, Sa 10170/T

SEKRETARIÁT:
telefón: +421 (0) 34 651 67 16
e-mail: hilek@hilek.sk

PERSONÁLNE ODDELENIE:
telefón: +421 (0) 34 651 24 45
e-mail: pagerkova@hilek.sk 

EKONOMICKÉ ODDELENIE:
telefón: +421 (0) 34 651 67 16, klapka 200
e-mail: velicka@hilek.sk 

ODDELENIE MARKETINGU:
telefón: +421 (0) 34 651 67 16, klapka 401
e-mail: marketing@hilek.sk 

 

Zodpovedná osoba podla zákona c. 307/2014 Z. z.
Zodpovedná osoba v zmysle zákona ?. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispolo?enskej ?innosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica 905 01
pod?a ustanovenia § 11 ods. 5 zákona ?. 307/2014 Z. z.o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispolo?enskej ?innosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverej?uje:

Ozna?enie zodpovednej osoby: Ing. Lucia Velická
Adresa: Vajanského 24, Senica 905 01
Telefón: 034/ 651 67 16 klapka ?. 200

Spôsoby podávania podnetov:
Telefonicky, na telefónne ?íslo +421 (0) 34 651 67 16 klapka ?. 200,
Písomne, do schránky ,,PODNETY“, ktorá sa nachádza na vrátnici strá?nej slu?by s 24 –hodinovou nepretr?itou slu?bou, ul. Vajanského 24, Senica 905 01,
Elektronicky, e-mailom: podnety-zodpovednaosoba@hilek.sk 

Integrovana politika manazerstva kvality.